A Fish Farm on Lake Kariba

fishfarmbOL0.jpg - 52220 Bytes